Pro lékaře

Obsahy výkonů

06311 - Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči

Jedná se o první a poslední návštěvu klienta v domácí zdravotní péči a její administrativní zpracování.

Na základě indikace praktického lékaře či ošetřujícího lékaře klienta dochází ke komplexnímu posouzení stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí pacienta a zavedení či ukončení domácí zdravotní péče. Následuje administrativní zpracování všech zjištěných dat a informací do dokumentace pacienta.

Obsah výkonu

A. Zavedení domácí zdravotní péče

 • Příprava potřebné dokumentace a formulářů, sběr a administrativní zpracování informací a dat. Ve spolupráci s klientem a blízkými klienta dochází k písemnému záznamu - osobní, rodinné, sociální anamnézy klienta, výsledků vyhodnocení příslušných vyšetření, subjektivních i objektivních informací a dat pro zavedení, obnovení či ukončení domácí péče.
 • Platnost indikace domácí zdravotní péče na formuláři “06” je omezena na maximální dobu 3 měsíce. Indikace domácí zdravotní péče na jiném formuláři než je tzv.”06” není dle platné metodiky ÚP VZP přípustná.
 • Výkon končí záznamem do dokumentace klienta, pověřením zdravotnického pracovníka s odpovídající kvalifikací, či ukončením smluvního vztahu s klientem, eventuálně blízkými klienta o poskytování domácí zdravotní péče.
 • Ke změně rozsahu indikace domácí zdravotní péče dochází vždy, pokud dojde ke změně ve zdravotním stavu klienta a praktický lékař či ošetřující lékař písemně změní rozsah původní indikace.
 • K prodloužení či obnovení indikace domácí zdravotní péče dochází v maximálním intervalu 3 měsíců.

B. Ukončení domácí zdravotní péče.

 • K tomuto výkonu dochází po zhodnocení aktuálního zdravotního stavu klienta praktickým lékařem či ošetřujícím lékařem, který konstatuje, že zdravotní stav klienta je kompenzován natolik, že není nadále indikována domácí zdravotní péče. K ukončení domácí zdravotní péče dochází i v případě, kdy klient si nepřeje nadále poskytování domácí zdravotní péči, či dojde k úmrtí klienta. V rámci tohoto výkonu dochází k administrativnímu záznamu těchto skutečností do dokumentace klienta a ukončení domácí zdravotní péče.
 • Formulář o indikaci domácí zdravotní péče, jejím obnovení, či ukončení je součástí dokumentace pacienta.

06313 - Ošetřovací návštěva – domácí péče – typ I

Dle indikace lékaře (praktického, event. jiného ošetřujícího) u kontinuálně ošetřovaného klienta je poskytována domácí zdravotní péče. Tato forma péče je určena zejména pro klienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost domácí zdravotní péče. Výkon je plně hrazen zdravotními pojišťovnami.

Časový rozsah: 30 minut

Nositel výkonu: všeobecná sestra, dětská sestra, ženská sestra

Mzdový index: 8 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci SZP po ukončení nástupní praxe.

Frekvence: maximálně 3 x denně.

Obsah výkonu : Vyšetření stavu klienta sestrou v domácí péči, sledování fyziologických funkcí klienta, monitoring klienta, u kterého hrozí dekompenzace stavu, odběr biologického materiálu, ev. orientační vyšetření biologického materiálu, prevence kožních lézí, lokální ošetření kožních lézí, poranění, ran, aplikace inhalační a léčebné terapie p.o., s.c., i.m., i.v., UV a další způsoby instilace léčiv, aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti, dohled na průběhem infúzní terapie, podání enterální formy léčiv s kontrolou expirace a požití klientem, doplnění léčiv, nácvik aplikace inzulínu, edukace a reedukace klienta k udržení či navození schopnosti sebeobsluhy a soběstačnosti, ošetřovatelská rehabilitace - kondiční a dechová cvičení, aktivace klienta, komplexní hygienická péče, sestavení dietního a pitného režimu pacienta, klysma, výplachy, cévkování, ošetření permanentních katetrů, ošetření stomií, zácvik rodinných příslušníků, ev. blízkých ke zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských intervencí.

Výkon končí záznamem do dokumentace klienta. V případě zjištění patologických reakcí či změn okamžitá signalizace lékaři.

Výkony sdružené v ošetřovací návštěvě s sebou nesou minimální spotřebu materiálu a jsou v seznamu výkonů uvedeny jako agregáty výkonů - popisující svým obsahem velmi obdobnou, nákladově srovnatelnou činnost.

Materiálové vybavení je v jednotlivých agregátech minimální. Je kalkulováno s ohledem na spotřebu v rozsahu minimální péče. Optimální materiálové vybavení – ordinuje vždy aktuálně ošetřující lékař klienta.

Jedná se o tyto výkony:

 1. 06323 – Odběr biologického materiálu
 2. 06325 – Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
 3. 06327 – Ošetření stomií
 4. 06329 – Lokální ošetření
 5. 06331 – Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů
 6. 06333 – Aplikace inhalační a léčebné terapie p.o., s.c., i.m., i.v., UV, eventuálně další způsoby aplikace terapie, či instilace léčiv.
 7. 06335 – Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

Tyto shora uvedené soubory výkonů nesou kalkulaci průměrných materiálových nákladů pro provedení 1 (slovy “jednoho”) agregovaného výkonu.

06315 - Ošetřovací návštěva – domácí péče – typ II

Dle indikace lékaře (praktického,event. jiného ošetřujícího) u kontinuálně ošetřovaného klienta je poskytována domácí zdravotní péče. Tato forma péče je určena zejména pro klienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost domácí zdravotní péče. Výkon je plně hrazen zdravotními pojišťovnami.

Časový rozsah: 45 minut

Nositel výkonu: všeobecná sestra, dětská sestra, ženská sestra

Mzdový index: 8 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci SZP po ukončení nástupní praxe.

Frekvence: maximálně 3 x denně.

Obsah výkonu Ošetřovací návštěva typ II. je stejný jako u Ošetřovací návštěvy typ I.

Výkony sdružené v ošetřovací návštěvě s sebou nesou minimální spotřebu materiálu a jsou v seznamu výkonů uvedeny jako agregáty výkonů - popisující svým obsahem velmi obdobnou, nákladově srovnatelnou činnost.

Materiálové vybavení je v jednotlivých agregátech minimální. Je kalkulováno s ohledem na spotřebu v rozsahu minimální péče. Optimální materiálové vybavení ordinuje vždy aktuálně ošetřující lékař klienta.

Jedná se o tyto výkony:

 1. 06323 – Odběr biologického materiálu
 2. 06325 – Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
 3. 06327 – Ošetření stomií
 4. 06329 – Lokální ošetření
 5. 06331 – Klysma , výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů
 6. 06333 – Aplikace inhalační a léčebné terapie p.o., s.c., i.m., i.v., UV, eventuálně další způsoby aplikace terapie, či instalace léčiv.
 7. 06335 – Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

Tyto shora uvedené soubory výkonů nesou kalkulaci průměrných materiálových nákladů pro provedení 1 (slovy “jednoho”) agregovaného výkonu.

06317 - Ošetřovací návštěva – domácí péče – typ III

Dle indikace lékaře (praktického,event. jiného ošetřujícího) u kontinuálně ošetřovaného klienta je poskytována domácí zdravotní péče. Tato forma péče je určena zejména pro klienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetřovatelské péče, doplněné fyzickou náročností poskytované domácí zdravotní péče.

Výkon je plně hrazen zdravotními pojišťovnami.

Časový rozsah: 60 minut

Nositel výkonu: všeobecná sestra, dětská sestra, ženská sestra

Mzdový index: 8 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci SZP po ukončení nástupní praxe.

Frekvence: maximálně 3 x denně.

Obsah výkonu Ošetřovací návštěva typ III. je stejný jako u Ošetřovací návštěvy typ I. a typ II.

06318 - Ošetřovací návštěva – domácí péče – typ IV

Dle indikace lékaře (praktického,event. jiného ošetřujícího) u kontinuálně ošetřovaného klienta je poskytována domácí zdravotní péče. Tato forma péče je určena zejména pro klienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost domácí zdravotní péče.

Výkon je plně hrazen zdravotními pojišťovnami.

Časový rozsah: 15 minut

Nositel výkonu: všeobecná sestra, dětská sestra, ženská sestra

Mzdový index: 8 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci SZP po ukončení nástupní praxe.

Frekvence: maximálně 3 x denně.

Obsah výkonu Ošetřovací návštěva typ IV. je stejný jako u Ošetřovací návštěvy typ I.

06323 - Odběr biologického materiálu

Přičíst ke kódu ošetřovací návštěvy domácí zdravotní péče - jen materiálové náklady výkonu

Frekvence: 3x denně

Agregace výkonů

 • Sedimentace erytrocytů
 • Odběr kapilární krve
 • Odběr žilní krve
 • Odběr ostatního biologického materiálu

Výkon začíná: Kontaktem s klientem, seznámení klienta s důvodem a způsobem provedení výkonu, u dětských klientů edukace a příprava rodičů. Zjištění aktuální ošetřovatelské anamnézy klienta, stanovení ošetřovatelské diagnózy klienta, příprava pomůcek k provedení výkonu.

Obsah výkonu: Odběr biologického materiálu - žilní krve, kapilární krve, moče, sputa, stolice, mazu, sekretů, bakteriální flóry a dalšího biologického materiálu dle ordinace ošetřujícího lékaře klienta. Orientační vyšetření odebraného materiálu, v případě že je indikováno, bezpečné zajištění materiálu pro další přepravu, čitelné označení odběrových nádob, či kontejnerů, čitelné a úplné vyplnění žádanek.

Výkon končí: Záznamem do dokumentace klienta a předáním informací dle předem dohodnutého ošetřovatelského plánu - lékaři - o odběru biologického materiálu a jeho následném zpracování, či výsledku o orientačního vyšetření provedeného aktuálně sestrou. V případě zjištění patologických změn - okamžitá signalizace ošetřujícímu lékaři. Úklid a likvidace kontaminovaného materiálů a pomůcek.

06325 - Aplikace ordinované parenterální terapie po písemném pověření ošetřujícím lékařem pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

Přičíst ke kódu ošetřovací návštěvy domácí zdravotní péče - jen materiálové náklady výkonu

Frekvence: 3x denně

Agregace výkonů

 • Aplikace i.v. infuze u dospělého či dítěte nad 10 let
 • Kontinuální i.v. aplikace léčiva injekční pumpou

Tento výkon je proveden sestrou bez příslušné formy PSS - vždy s aktuálním písemným pověřením ošetřujícího lékaře - viz Směrnice MZČR č.10/86 Sb.

Výkon začíná: Kontaktem s klientem, seznámení klienta s důvodem a způsobem provedení výkonu, u dětských klientů, desorientovaných klientů, klientů v terminálním stadiu - informování o průběhu výkonu rodinných příslušníků, Zjištění aktuální ošetřovatelské anamnézy, stanovení ošetřovatelské diagnózy klienta, příprava pomůcek, kontrola funkčnosti přístrojů.

Obsah výkonu: Zajištění vhodné polohy klienta, kontrola fyziologických funkcí před vlastní aplikací, aplikace příslušné formy ordinované parenterální terapie, edukace klienta, ev. rodinných příslušníků, či blízkých o další péči. Kontrola fyziologických funkcí klienta po provedené aplikaci.

Výkon končí: Záznamem do dokumentace klienta o aplikované formě parenterální terapie a jejím průběhu - předáním informací dle předem stanoveného plánu - ošetřujícímu lékaři klienta.V případě zjištění patologických reakcí či změn - okamžitá signalizace ošetřujícímu lékaři. Úklid a likvidace kontaminovaného materiálů a pomůcek.

06327 - Ošetření stomií

Přičíst ke kódu ošetřovací návštěvy domácí zdravotní péče jen materiálové náklady výkonu

Frekvence: 3x denně

Agregace výkonů

 • Ošetření kolostomie
 • Ošetření urostomie
 • Ošetření nefrostomie
 • Ošetření ileostomie
 • Ošetření gastrostomie
 • Ošetření dalších typů stomií

Výkon začíná: Kontaktem s klientem, seznámení klienta s důvodem a způsobem provedení výkonu, u dětských klientů edukace a příprava rodičů. Zjištění aktuální ošetřovatelské anamnézy, stanovení ošetřovatelské diagnózy klienta, kontrola funkčnosti stomického pasu a příprava pomůcek.

Obsah výkonu: Zajištění vhodné polohy klienta, odkrytí stomie, očištění stomie, uzpůsobení a připevnění kompenzační pomůcky, edukace klienta, ev. rodinných příslušníků, či blízkých o dietním a pitném režimu, nácvik sebeobsluhy klienta, či blízkých při ošetření stomie - informace o další péči.

Výkon končí: Záznamem do dokumentace o průběhu provedeného výkonu, předáním informací dle předem stanoveného plánu - ošetřujícímu lékaři klienta. V případě zjištění patologických reakcí, či změn - okamžitá signalizace ošetřujícímu lékaři. Úklid a likvidace kontaminovaného materiálů a pomůcek.

06329 - Lokální ošetření

Přičíst ke kódu ošetřovací návštěvy domácí zdravotní péče jen materiálové náklady výkonu

Frekvence: 3x denně

Agregace výkonů

 • Běžný převaz – lokální ošetření jedné - ohraničené kožní léze, defektu, či poranění
 • Čištění tracheální kanyly
 • Výměna tracheostomické kanyly
 • Ošetření katetru pro parenterální výživu

Výkon začíná: Kontaktem s klientem, seznámení klienta s důvodem a způsobem provedení výkonu, u dětských klientů edukace a příprava rodičů. Zjištění aktuální ošetřovatelské anamnézy, stanovení ošetřovatelské diagnózy klienta, příprava pomůcek.

Obsah výkonu: Zajištění vhodné polohy klienta, provedení ordinovaného lokálního ošetření kožního defektu, rány, či poranění klienta, očištění a kontrola funkčnosti tracheální kanyly, tracheostomické kanyly, katetru pro parenterální výživu, flexily, centrálního katetru. Edukace klienta, eventuelně rodinných příslušníků, či blízkých o další péči.

Výkon končí: Záznamem do dokumentace o aktuálním rozsahu, typu, stavu kožní léze, defektu, či poranění a provedeném lokálním ošetření, předáním informací, dle předem stanoveného plánu - ošetřujícímu lékaři klienta.V případě zjištění patologických změn - okamžitá signalizace ošetřujícímu lékaři. Úklid a likvidace kontaminovaného materiálů a pomůcek.

06331 - Klysma, výplachy, cévkování, ošetření permanentních katetrů

Přičíst ke kódu ošetřovací návštěvy domácí zdravotní péče - jen materiálové náklady výkonu

Frekvence: 3x denně

Agregace výkonů

 • Cévkování ženy
 • Ošetření permanentní cévky u muže i ženy
 • Klysma léčebné, očistné, výživné i terapuetické
 • Výplach pochvy
 • Laváže

Výkon začíná: Kontaktem s klientem, seznámení klienta s důvodem a způsobem provedení výkonu, u dětských klientů, desorientovaných klientů informování rodinných příslušníků, či blízkých. Zjištěním aktuální ošetřovatelské anamnézy a stanovením ošetřovatelské diagnózy pacienta, přípravou pomůcek a prostředí.

Obsah výkonu: Zajištění vhodné polohy klienta, provedení klysma, výplachu, cévkování, či ošetření permanentního katetru u klienta, edukace klienta, ev. rodinných příslušníků, či blízkých o další péči.

Výkon končí: Záznamem do dokumentace o průběhu provedeného výkonu, předáním informací dle předem stanoveného plánu - ošetřujícímu lékaři klienta. V případě zjištění patologických reakcí, či změn - okamžitá signalizace ošetřujícímu lékaři. Úklid a likvidace kontaminovaného materiálů a pomůcek.

06135 - Výkon sestry v době od 22 hod. do 6 hod.

Definice výkonu: nejedná se o samostatný výkon, nýbrž příplatek za práci v nočních hodinách.

Přičítá se ke každému časovému kódu výkonu, který byl proveden v tomto časovém rozmezí.

V případě výslovné indikace včetně doby provedení výkonu písemně lékařem je plně hrazen ze zdravotního pojištění.

06137 - Výkon sestry v den pracovního klidu nebo pracovního volna

Definice výkonu: nejedná se o samostatný výkon, nýbrž příplatek za práci v sobotu, v neděli či ve státní svátek.

Přičítá se ke každému časovému kódu výkonu, který byl proveden v těchto dnech.

V případě výslovné písemné indikace lékařem včetně doby provedení výkonu je plně hrazen ze zdravotního pojištění.

06349 - Signální kód - Ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stádiu

Indikující lékař vydá souhlas s použitím kódu 6349 v rozsahu 30 dnů. V případě požadavku na překročení tohoto časového omezení požádá o schválení prodloužení revizního lékaře na Žádance o schválení - dokladu 21.

Indikující lékař na dokladu 06 stanoví počet denních návštěv u pacienta, včetně jednoznačné specifikace zdravotní péče. Souhrnná časová dotace nepřesáhne 6 hodin za den. Ve výjimečných případech, pokud bude nutná delší přítomnost u pacienta než těchto 6 hodin, musí to být zvlášť lékařem schváleno a ve zdravotnické dokumentaci zdůvodněno.